QUÁN TRIỆT NGHỊ QUYẾT TW 5 KHÓA XII

Ngày 7.8.2017, Đảng bộ trường THPT Hải Lăng tổ chức cho đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường học tập nghị quyết Trung ương 5 khóa XII. Đồng chí Võ Văn Xuân - bí thư đảng bộ - đã truyền đạt nhưng nội dung chính như sau:

Ngày 7.8.2017, Đảng bộ trường THPT Hải Lăng tổ chức cho đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường học tập nghị quyết Trung ương 5 khóa XII. Đồng chí Võ Văn Xuân - bí thư đảng bộ - đã truyền đạt nhưng nội dung chính như sau:

 

1. Nghị quyết ra đời kịp thời, đáp ứng nhu cầu đòi hỏi của lịch sử, là sự cần thiết trong nhận thức, trong chiến lược phát triển nền kinh tế nước nhà.

Tại nghị quyết số 10-NQ/TW ngày 03.6.2017 “Về việc phát triển kinh tế tư nhân là động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng XHCN”. Nghị quyết đã nêu lên sự cần thiết về vai trò của kinh tế tư nhân đối với nền kinh tế đất nước, những thành tựu kinh tế cũng như những hạn chế trong hơn 30 năm qua, chỉ ra những nguyên nhân chủ quan, nguyên nhân khách quan. Từ đó nêu bật lên được quan điểm chỉ đạo của Đảng ta trong thời gian sắp tới. Hướng đến mục tiêu và các giải pháp chủ yếu trên cơ sở tôn trọng quy luật phát triển khách quan của nền kinh tế thị trường phù hợp với sự phát triển của đất nước, đồng thời trên cơ sở kế thừa có chọn lọc của nền kinh tế thế giới cùng với sự đúc rút kinh nghiệm sau hơn 30 năm xây dựng nền kinh tế thị trường theo định hướng XHCN để từ đó tạo điều kiện hội nhập sâu hơn trong nền kinh tế thế giới. Xây dựng và phát triển nền kinh tế theo hướng đa phương hóa, đa dạng hóa. Để hoàn thành mục tiêu đó cần phải nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng, phát huy sức mạnh toàn dân hoàn thiện thể chế nền kinh tế thị trường định hướng XHCN. Đặc biệt phải coi trọng vai trò kinh tế tư nhân và đối xử bình đẳng giữa kinh tế nhà nước và kinh tế tư nhân, do một thời gian dài chúng ta thiếu sự quan tâm đối với kinh tế tư nhân, coi trọng ưu ái kinh tế nhà nước.

Mỗi cá nhân cần phải  nhận thức sâu hơn nữa về  những nội dung trên để từ đó hiểu rõ vai trò của kinh tế tư nhân đối với sự nghiệp xây dựng đất nước, trở thành người lao động trong tình hình mới, giai đoạn mới để đáp ứng nhu cầu đòi hỏi của đất nước, góp phần xây dựng thành công nghị quyết 10-NQ/TW khóa XII.

Không khí lớp học (Ảnh : Thanh Bình)

2. Tại nghị quyết số 11-NQ/TW  “Về hoàn thiện thể chế nền kinh tế thị trường định hướng XHCN”. Nghị quyết đã nêu lên sự cần thiết việc ban hành nghị quyết, nêu lên được những kết quả trong những năm qua, tình hình nguyên nhân đặc biệt là việc thể chế nền kinh tế thị trường của ta còn có nhiều điểm thiếu sót chưa phù hợp với nền kinh tế thị trường  nói chung và nền kinh tế thị trường theo định hướng XHCN nói riêng. Để cho nền kinh tế thị trường ngày một phát triển Đảng ta xác định ưu tiên phát triển nền kinh tế tư nhân cũng như nền kinh tế nhà nước. Xây dựng đội ngũ lực lượng lao động, đội ngũ doanh nhân đầy lương tâm và trách nhiệm trước Tổ quốc, trước nhân dân.

Nghị quyết cũng chỉ ra những yếu kém như thể chế nền kinh tế thị trường diễn ra ở nước ta còn chậm, cơ chế chính sách còn chồng chéo mâu thuẩn…dẫn đến nhiều hệ lụy cho nền kinh tế. Từ đó nghị quyết đã chỉ ra những nguyên nhân dẫn đến những nyếu kém đó như sự nhận thức chưa đầy đủ, phương thức hoạt động còn chậm, sự suy thoái của một bộ phận không nhỏ của trong đội ngũ cán bộ, đảng viên. Nghị quyết đã đưa ra những giải pháp cụ thể  thống nhất về nhận thức nền KTTT định hướng XHCN, tiếp tục hoàn thiện thể chế về sở hữu, phát triển các loại hình kinh tế, doanh nghiệp,các yếu tố thị trường.

3. Tại nghị quyết số 12-NQ/TW “Tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước”. Nghị quyết nêu rỏ những thành quả mà doanh nghiệp nhà nước mang lại trong hơn 30 năm qua đồng thời cũng chỉ rỏ những hạn chế yếu kém. Qua đó sự cần thiết phải ban hành nghị quyết về cơ cấu lại bộ máy, cán bộ, người lao động trong các doanh nghiệp nhà nước. Phải tập trung làm cho doanh nghiệp nhà nước phải trở thành doanh nghiệp đầu tàu của nền kinh tế quốc gia . / .

-          BAN BIÊN TẬP-

 

Bài tin liên quan
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 27
Hôm qua : 42
Tháng 09 : 852
Năm 2019 : 13.693