BƯỚC TIẾN CỦA ĐẢNG BỘ TRƯỜNG THPT HẢI LĂNG SAU MỘT NĂM THÀNH LẬP

Năm 2016, là năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, Đảng bộ trường THPT Hải Lăng đã tập trung lãnh đạo thực hiện công tác xây dựng Đảng trên cả ba mặt : Chính trị, Tư tưởng và Tổ chức ; trọng tâm là tiếp tục thực hiện Nghị quyết Chi bộ (khoá XXII), gắn với việc thực hiện Chỉ thị 03 và 05 của Bộ Chính trị về: "Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức,phong cách Hồ Chí Minh ”.

Năm 2016, là năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, Đảng bộ trường THPT Hải Lăng đã tập trung lãnh đạo thực hiện công tác xây dựng Đảng trên cả ba mặt : Chính trị, Tư tưởng và Tổ chức ; trọng tâm là tiếp tục thực hiện Nghị quyết Chi bộ (khoá XXII), gắn với việc thực hiện Chỉ thị 03 và 05 của Bộ Chính trị về: "Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức,phong cách Hồ Chí Minh ”.

Ngày 22/12/2015 Ban Thường vụ Huyện ủy Hải Lăng đã có Quyết định số 222/QĐ-HU thành lập Đảng bộ Trường THPT Hải Lăng và ngày 30/12/2015 đã cử   BCH Đảng bộ gồm 07 đc đảng ủy viên , UBKT có 3 đc và 4 Chi bộ trực thuộc Đảng bộ.

Đ/c Võ Văn Xuân - Bí thư Đảng bộ báo cáo công tác Đảng năm 2016

 Sau khi thành  lập, đảng bộ đã chỉ lãnh đạo các nhiệm vụ cụ thể như sau:

Đảng bộ đã phổ biến quán triệt chủ trương, chính sách của Đảng và Pháp luật của Nhà nước một cách đầy đủ và kịp thời cho cán bộ đảng viên và viên chức trong các cuộc họp chi bộ, họp hội đồng hàng tháng.

Chỉ đạo nhà trường có kế hoạch và tổ chức tốt việc học tập Điều lệ trường phổ thông, các quy định của Ngành về đánh giá xếp loại, khen thưởng và kỷ luật học sinh cho tất cả học sinh và CBGVNV của trường. Hàng tháng có kế hoạch phổ biến Pháp luật cho CBGVNV và học sinh vào giờ chào cờ thứ 2 đầu tuần.

 100  ĐVCBNV của trường tham gia đầy đủ các buổi học tập Nghị quyết, chỉ thị của Đảng Huyện uỷ và Đảng ủy tổ chức.

 Quan tâm nâng cao trình độ lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên: trong năm 2016 có 02 đảng viên trong quy hoạch học xong lớp TCLLCT, 05 đảng viên học lớp Đảng viên mới, 06 quần chúng học lớp đối tượng đảng.

Thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TƯ và Chỉ thị 05-CT/TƯ của Bộ Chính trị theo chủ đề năm 2016, Đảng ủy lãnh đạo các Chi bộ trường THPT Hải Lăng đã triển khai xây dựng kế hoạch thực hiện như sau:

Các Chi bộ đã xây dựng và triển khai kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW theo chủ đề năm 2016 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và triển khai thực hiện Chỉ thị 05 ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về : " Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ”.

Đảng bộ trường THPT Hải Lăng đã đăng ký : "xây dựng nhà trường đạt chuẩn Quốc gia giai đoạn 2016 - 2021".

  Đưa việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh thành một nội dung sinh hoạt thường xuyên của Đảng viên trong Đảng bộ gắn với thực hiện tốt chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XV của Đảng bộ huyện Hải Lăng.

Đảng ủy tiếp tục chỉ đạo thực hiện các giải pháp để xây dựng 4 Chi bộ TSVM, trong đó đã gắn nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng với nhiệm vụ lãnh đạo phát triển nhà trường về chất lượng giáo dục, an ninh-quốc phòng, xây dựng hệ thống chính trị nhằm nâng cao vai trò lãnh đạo toàn diện của các cấp Đảng. Một số tổ bộ môn đã tạo được sự bứt phá, vươn lên trong lãnh đạo xây dựng kế hoạch tổ về chất lượng mũi nhọn như Tổ Toán, Tổ Tiếng Anh, nhóm GDCD…, Đội tự vệ cơ quan đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Công tác bồi dưỡng và phát triển đảng viên được quan tâm cả về chất lượng và số lượng, trong năm 2016 đã kết nạp 05 đảng viên mới (vượt chỉ tiêu 2 đc). Số lượng đảng viên của Đảng bộ đến cuối năm 2016 là 42 ĐV. Có 2 đảng viên được chuyển đến, 1 đảng viên chuyển công tác, 1 đảng viên nghỉ hưu theo chế độ, chuyển Đảng chính thức cho 2 đồng chí. Tổng số đảng viên là 42/78 chiếm tỷ lệ 53,8 so với toàn đội ngũ.

 UBKT Đảng ủy được thành lập có 3 đc đã nhanh chóng triển khai thực hiện tốt các quy định, quyết định, quy chế, hướng dẫn của UBKT Trung ương Đảng về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng. Xây dựng và tổ chức thực hiện tốt chương trình, kế hoạch công tác kiểm tra, giám sát năm 2016. UBKT Đảng ủy đã tổ chức  kiểm tra  công tác dạy thêm, học thêm, kiểm tra thu chi Đảng phí, giám sát việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của 4 chi bộ, quy chế chi tiêu nội bộ…; giám sát 5/5 Đảng viên được xếp loại : Tốt. 100 ĐV thực hiện tốt các Nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chấp hành chính sách, pháp luật Nhà nước; thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ được giao, thực hiện  tốt QCDC ở cơ sở .Trong năm 2016 không có đơn thư tố cáo, không có ĐV vi phạm kỷ luật.

  Đảng bộ quan tâm lãnh đạo giáo dục đạo đức lối sống cho thế hệ trẻ thông qua các hoạt động tập thể, ngoại khóa, chính khoá. Quan tâm giáo dục đạo đức, lý tưởng, lối sống, phổ biến GD pháp luật cho  ĐVTN học sinh trong nhà trường là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của Đảng bộ và nhà trường.

  Chỉ đạo Đoàn trường tổ chức cho ĐVTN học tập 06 bài học Lý luận chính trị của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; thực hiện có hiệu quả chủ đề năm học : “Tuổi trẻ học đường Quảng Trị thi đua dạy tốt ,học tốt lập thành tích chào mừng Đại hội Đoàn các cấp nhiệm kỳ 2017 - 2022”. Các chi đoàn đăng ký tuần học tốt, có đánh giá, trao thưởng theo từng đợt, cuối năm học. Thăm các di tích lịch sử trong và ngoài Tỉnh. Đảng ủy cử 16 đc đảng viên trẻ tham gia sinh hoạt cùng Chi đoàn GV để đưa  chi đoàn GV phát triển, đồng thời quan tâm  giáo dục đạo đức, lối sống cho thế hệ trẻ thông qua các hoạt động tập thể, ngoại khóa, chính khoá.

Chỉ đạo  Công đoàn thực hiện tốt các chương trình nâng cao đời sống văn hóa của nhà giáo và người lao động nhân các ngày lễ 8/3, 20/10.20/11,22/12… 100 gia đình nhà giáo gia đình các Đảng viên đạt gia đình Văn hóa. Chương trình Phổ biến GDPL, Chương trình nâng cao trình độ, năng lực nghề nghiệp của nhà giáo, người lao động đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện nền GDVN, Chương trình vận động quyên góp (Quỹ: Tình nghĩa công đoàn; BTTE; Ủng hộ biển đảo; Đền ơn đáp nghĩa;Vì người nghèo; Khuyến học: với tổng số tiền trên 72.135.000đ ).

Công tác tuyên truyền giáo dục chính trị tư tưởng đã tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về rèn luyện tu dưỡng, nâng cao chính trị tư tưởng, đạo đức lối sống cho cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh góp phần từng bước nâng cao chất lượng giáo dục của nhà trường.  Kết quả thi đua năm 2016: Đảng bộ BTV Huyện ủy công nhận : Đạt tiêu chuẩn “TCCS Đảng trong sạch vững mạnh”. 4 Chi bộ được công nhận: Đạt tiêu chuẩn “TCCS Đảng trong sạch vững mạnh” . Tháng 6/2016 được UBND tỉnh Quảng Trị công nhận : Trường đạt chuẩn Quốc gia giai đoạn 2016 – 2021; danh hiệu “Trường tiên tiến xuất sắc cấp Tỉnh”.  Công đoàn được Công đoàn ngành tặng Giấy khen. Đoàn trường được tặng Bằng khen của tỉnh Đoàn. Đội Tự vệ cơ quan được UBND huyện Hải Lăng tặng Giấy khen . 6 ĐC xếp loại đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 100 ĐVxếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ .

Các chi bộ được công nhận "Tổ chức cơ sở trong sạch vững mạnh năm 2016"

 Năm 2017 toàn Đảng bộ tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác : Chính trị, thực hiện tốt công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bố trí cán bộ; củng cố, kiện toàn bộ máy tổ chức ở các địa phương, cơ quan, đơn vị; Thực hiện tốt NQTW 4 (khoá XII) ngày 30/10/2016 của BCHTƯ: Về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn,đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng,chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện“ tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.  gắn với viêc thực hiện Chỉ thị 05 ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về : "Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức,phong cách Hồ Chí Minh ”; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của Đảng theo hướng trọng tâm, trọng điểm; nâng cao hiệu quả công tác dân vận của Đảng nhằm không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, xây dựng TCCS Đảng TSVM đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, đảm bảo lãnh đạo thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2017 : Phấn đấu Đảng bộ: Đạt tiêu chuẩn “TCCS Đảng trong sạch vững mạnh tiêu biểu”. 4 Chi bộ: Đạt tiêu chuẩn “ TCCS Đảng trong sạch vững mạnh ”( trong đó có 1 đến 2 “Chi bộ đạt trong sạch vững mạnh tiêu biểu ”). Các Tổ chức, Đoàn thể nhà trường hoàn thành tốt nhiệm vụ. 100 đảng viên đủ tiêu chuẩn hoàn thành tốt nhiệm vụ.

     Tăng cường công tác giáo dục, bồi dưỡng về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh nhằm nâng cao hơn nữa nhận thức, bản lĩnh chính trị của đội ngũ cán bộ, đảng viên; tuyên truyền về đường lối, chủ trương của Ðảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhằm tạo sự đồng thuận trong xã hội, thúc đẩy thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị.Thực hiện có hiệu quả NQTW 4 (khoá XII)ngày 30/10/2016 của BCHTƯ: Về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng,chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện“tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; gắn với viêc thực hiện Chỉ thị 05 ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về : "Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức,phong cách Hồ Chí Minh ” triển khai học tập các chuyên đề năm 2017.

Đ/c Nguyễn Khoa Xưng - Phó bí thư Đảng bộ phát biểu tại Hội nghị

Năm 2017, phát huy những kết quả đã đạt được, Đảng bộ trường THPT Hải Lăng đoàn kết nhất trí, quyết tâm phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị đã đề ra, xứng đáng là Trường đạt chuẩn Quốc gia giai đoạn 2016 -2021 và  TCCS Đảng trong sạch, vững mạnh 10 năm liền của Đảng bộ huyện Hải Lăng.

                                                 Võ Văn Xuân – Bí thư Đảng ủy,Phó hiệu trưởng

    

 

 

Bài tin liên quan
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 38
Hôm qua : 71
Tháng 01 : 1.516
Năm 2019 : 1.516